Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
Page 45
Page 46
Page 47
Page 48
Page 49
Page 50
Page 51
Page 52
Page 53
Page 54
Page 55
Page 56
Page 57
Page 58
Page 59
Page 60
Page 61
Page 62
Page 63
Page 64
Page 65
Page 66
Page 67
Page 68
Page 69
Page 70
Page 71
Page 72
Page 73
Page 74
Page 75
Page 76
Page 77
Page 78
Page 79
Page 80
Page 81
Page 82
Page 83
Page 84
OBSAH Historie firmy Od roku 1882 dodnes 4-7 PIONEER Charakteristick prvky 10-11 TwinDicator 12-17 MonoScope 18-23 TwinControl 24-29 MonoControl 30-35 Mk I 36-37 Mk II 38-39 TachyTele 40-41 Preventor9 42-43 Stealth 1882 Limited Edition 44-45 RACEMASTER GTF GT GTM 46-49 Kolekce psk 50-51 PRIMUS Charakteristick prvky 54-55 Pilot 56-63 Racer 64-67 Diver 68-71 Kolekce psk 72-73 CLASSICTIMER Stopky 74-77 Stoln stojnkov sady a dal 78-80 HISTORIE sla a fakta 1924 V tomto roce uvedl tento mladk naden do sportu na trh prvn cenov vhodn mechanick stopky na svt. O rok pedtm se astnil lehkoatletickch zvod pi nich dali poadatel jen obtn dohro- mady tvery stopky rzn kvality. Tenkrt pochze- ly tyto asomie vhradn ze vcarska a byly k dostn pokud vbec pouze za pemrtn ceny protoe se prakticky vyrbly jen jednotliv kusy. Wilhelm Willy Hanhart se rozlil tak e se rozhodl stopky vyrbt sm. Spolen s jednm hodinem navrhl a zkonstruoval prvn mechanick stopky za pijatelnou cenu a tm stiskl startovn tlatko pro dodnes vedouc firmu v sektoru vroby stopek. 1882 Slunce rud z na veern obloze nad mstekem Diessenhofen am Rhein na severovchod vcar- ska kdy se hodin Johann Adolf Hanhart posad vezme do ruky pero a papr a sepe oznmen. V nm ctnm obyvatelm Diessenhofenu a okol pokorn oznamuje e zakoupil obchod a e v jeho prostorch oteve hodinstv. Budova se nachz na Hlavn ulici 33. Tento inzert vyjde 1. ervence 1882 v Rnskm zpravodaji Anzeiger am Rhein. Johann Adolf Hanhart kter se narodil 11. kvtna 1856 v Die- ssenhofenu v tomto msteku tak nkolik let adoval jako pedseda obecn rady ne v roce 1902 pesthoval svj podnik do jihonmeck hodin- sk tvrze Schwenningenu. Zde zaila podnikatelova rodina ve 20. letech prvn mimodn inovativn epochu kdy nejmlad Han- hartv syn Wilhelm Julius kter piel na svt 31. jna 1902 nastoupil do otcovskho podniku. Vroba hodinek v 50. letech 1934 Hanhart zstv v kurzu. Nabdku produkt roziuj prvn kapesn a nramkov hodinky. Willy Hanhart se sousteuje na vrobu vlastnch strojk. V prbhu expanze byla v roce 1934 v Gtenbachu ve Schwarzwaldu zaloena druh manufaktura v n se dodnes vyrb kolekce stopek Hanhart. V roce 1935 nsledovalo uveden komplikovanch stopek se dvma ruikami na trh. Do vroby jdou nov a stle nkladnj modely. Ji tehdy patila prvotdn preciznost v dokonal form k maximm firmy. 1938 Rok 1938 znamenal v historii podniku zatek nov epochy do sriov vroby jde prvn mo- del chronograf Hanhart Kaliber 40 s jednm tlatkem. V nov edici z roku 2003 se jako model Primus stal oblbenm kusem nadench sbratel a milovnk hodinek. V nsledujcm roce nsledovaly legendrn leteck chronografy Kaliber 41 a Tachy Tele sten s erven lakovanm tlatkem jako ochranou ped nechtnm vynulovnm. Za druh svtov vlky plnil Hanhart jako jin podniky zbrojn zakzky. Piloti a nmon dstojnci nosili chronografy Han- hart kter obstly v nejtch zkoukch. Po skonen vlky byly provozy ve Schwenningenu a Gtenbachu demontovny. Willy Hanhart byl zaten a provoz podniku byl nucen zastaven. Nhle stl Willy Hanhart ped ruinami. Nucen sprvci mu doporuovali konkurs. Msto toho zaal za podpory sv manelky Gertraud s obnovou zvodu v Gten- bachu. Ze zatku opatil prvn stroje vmnou za nramkov chronografy pracovnci pineli hodi- nov strojky mal stroje a nstroje z bezpench kryt zpt. 1949 Vrobu chronograf bylo mon obnovit ji v roce 1949. V 50. letech bela vroba opt na pln ob- rtky. V t dob se Hanhart sousteuje vtinou na vrobu mechanickch stopek a zrove uvd na trh nkolik inovac jako jsou asov spnae bateri pohnn strojky pro nstnn hodiny nebo nramkov budk Sans Souci. 6 1952 V roce 1952 bylo obnoveno sdlo firmy ve Schwen- ningenu. Ve stejnm roce se Hanhart poprv astn vcarskho hodinskho veletrhu dnes znmho jako Baselworld. Po vybaven nmeckho Bundeswehru zaloenho v roce 1955 leteckmi chronografy byla jejich vroba v roce 1962 zastavena a postupn i vroba nram- kovch hodinek. Nastala doba stopek Hodini z Gtenbachu stimulovni jako vdy mimodn ak- tivnm a stle sportujcm Willy Hanhartem vyvjej stle nov modely. V tomto roce zopakoval Hanhart svj pevratn spch z roku 1924 pekvapil trh svmi nov- mi stopkami Amigo. firma se stala vedouc spolenost na trhu v nkolika oblastech a jednm z nejvtch vrobc mechanickch stopek na ce- lm svt. Firemn budova Hanhart ve Schwenningenu 1981 Z dlnho vchodu pily v 80. letech prvn levn quartzovstrojkyacenovtlakslil.Schwarzwaldt ofenzvu z dlnho vchodu odrazili a v roce 1981 vyvinuli nov cenov vhodn strojek Kaliber 3305. Ten el do vroby v roce 1982 a prodalo se jej cca. 40 milion kus. V roce 1983 pevzal veden podniku ze Willyho Hanharta Klaus Eble kter do firmy vstoupil v roce 1966. Pod jeho vedenm byly vyvinuty LCD stopky Profil Magma a Stopstar. 1972 Potom v roce 1972 vypukla doba krystalem zench quartzovch hodinek. Spolenost Han- hart zdila vlastn provoz pro vstikovn plast a vyvinula quartzov strojek kter se prodal milin- krt. K jejm zkaznkm patily renomovan firmy kter jimi vybavovaly vlastn budky a hodiny nebo pro n spolenost Hanhart podle jejich nvrhu tyto produkty kompletn vyrbla. V nsledujcch letech byly na trh uvedeny diodov stopky Oledo a LCD stopky Numeric. 1963 V roce 1963 pidal Hanhart dal krok a v Neukirchu ve Schwarzwaldu uvedl do provozu dal vrobn zvod. V Nmecku v t dob nebyla prakticky dn kola a dn sportovn oddl kde by se nepouvaly stopky Hanhart k men asu. 1997 Se znovuobjevenm klasickch run natahovanch strojk ve svt hodinek shl Hanhart v 90. letech zpt k vlastnm prkopnickm inm. Na veletrhu staroitnost ve Furtwangenu ve Schwarzwaldu byl pedstaven v srpnu 1997 legen- drn Hanhartv leteck chronograf 1939 kter byl vyvinut pod ztitou vedoucho vroby Man- freda Schwera jako replika. S nejvt pelivost byly okoprovny veker detaily originl pl a cifernk od starho npisu Hanhart a po asy- metrick osazen tlatek. Tato edice limitovan na 2500 kus byla v krtk dob vyprodan. Povz- neseni tmto spchem pili hned Gtenbat s vrobou leteckho chronografu Tachy Tele. V roce 1998 nsledovaly modely Sirius a Ad- miral. Repliky chronograf vyvolvaly naden vude kde se objevily. Hodinky Hanhart se stle vce stvaly exkluzivnmi objekty pro sbratele a znalce ulechtilch preciznch hodinek. V roce 2003 nsleduje jednotlatkov chronograf Primus. 2004 Nmeck podnik se stv prkopnkem souasnosti a v roce 2004 uvd do obhu model Dornier by Hanhart. Jeho inicitorem byl Irn Dornier vnuk slavnho leteckho konstruktra Claude Dorniera. Nechal v Gtenbachu zkonstruovat chronograf kter je vnovn legendrnmu ltajcmu lunu Do-X a doprovzel ho na cest zvltnho druhu Irn Dornier obletl s Hanhartovm chronogra- fem na zpst v historickm hydroplnu jednou zemkouli. V roce 2005 se modelem M39 pidala dal vy- soce spn replika. Pak nsledovaly dal nov vyvjen modely. 7 2008 Tomuto duchu odpovd tak svtov novinka Ta- chymaster kterou Hanhart pin na trh v roce 2008 Hodinky kter dvaj vnivm jezdcm zvod rallye vetern na cestu zcela nov ino- vativn nstroj na men asu. Hodinky ukazuj zbvajc vzdlenost do cle seku take se daj sekov zkouky jednodueji zvldnout. Uvedenm Tachymasteru na trh pro zvody rallye vetern potvrzuje tradin nmeck run vroba hodinek svoje vedouc postaven nejdleitjho vrobce stopek v Evrop. 2007 Tento rok charakterizuj dv zvltn edice k 125. vro podniku. Odrej historii firmy Opus 41 a Spirit of Racing. Platinov chronograf Opus 41 s runm natahovnm s originlnm historickm ozubenm mechanismem Kaliber 4142 je limi- tovn na poet kus 39. Vysoce hodnotn dvojit sada Twin Set Spirit of Racing s klasickmi nramkovmi hodinkami Minos a specilnm mo- delem stopek Rattrapante-Flyback potvrzuje ducha 125 let men asu pi sportovnch utknch. 2009 V zk spoluprci ateliru manufaktury v Gten- bachu a vysoce specializovanch dodavatel ze vcarsk hodinsk brane byla pod nzvem PRIMUS vyvinuta a v roce 2009 pedstavena nov progresivn orientovan kolekce mecha- nickch chronograf. Modely Pilot Racer a Diver s nejmodernj technikou a progresivnm designem vychzej z klovho umn firmy vyrbt vysoce pesn na- prosto spolehliv a robustn mie asu uren k pouit ve vzduchu na zemi i ve vod. 2011 Na veletrhu Baselworld 2011 pedstavuje Hanhart ti nov modely kolekce PIONEER. Modely Mono- Control TwinControl a TwinDicator jsou zaloeny svm provedenm a technikou na legendrnch chronografech znaky m navazuj na jej dlouhou tradici a vysokou odbornost ale pevdj je do modernch podmnek. Model PIONEER TwinDicator se zabudovanm potadlem hodin na mst mal vteinovky a s malmi selnky umstnmi na ok- raji velkho selnku je hlavn vlajkovou lod tto kolekce. 2012 Hanhart v roce 2012 slav 130. vro firmy. Tato vcarsko-nmeck znaka hodinek kter si dod- nes dr pozici vznamnho vrobce pstroj na men asu se div zpt na neperuenou tradici vroby a na spnou a inovativn tradici podnikn. Dnes se jet silnji ne v minulosti zamuje na svoji klovou dovednost vrobu funknch specia- lizovanch hodinek a asomi. 2013 Jako reminiscenci na tradin zk spojen s mo- toristickm sportem 60. a 70. let uvd Hanhart na trh ti nov chronografy z kolekce PIONEER. Race- master GT Racemaster GTM a Racemaster GTF ve sportovn technickm proveden jsou prvn modely hodinek jejich pl je vyroben z plov oceli HDSpro kter je stonsobn odolnj proti pokrbn. 8 9 Podaen vedle sebe Historie se setkv s modernou V roce 1934 zdila spolenost Hanhart v Gtenbachu ve Schwarzwaldu blzko msta Schwenningen a.N. druh vrobn provoz a v minulch desetiletch jej nkolikrt pebudovala. Jako dve se v tto manufaktue v mnoha jednotlivch pracovnch krocch vyrb cel sortiment mechanickch a elektronickch stopek a kolekce PIONEER. Od pedstaven kolek- c PRIMUS a PIONEER v poslednch letech vznam nramkovch hodinek ve firm Hanhart neustle roste. Aby se zohlednil tento vvoj a uspokojily vysok poadavky na modern vrobu byl v gtenbask manufaktue zzen nov hodinsk atelir kter zaruuje optimln pracovn podmnky. Hned vedle nj se v bval dln nachz rovn nov muzeum. V do velk mry pvodn zachovanm prmyslovm prosted zatk 20. stolet se nvtvnci vydvaj na cestu asem do hodinsk dlny v zatcch tto manufaktury vzcn umleck kusy pro milovnky hodinek jsou vystaveny vedle peliv uchovvanch nstroj pstroj a pomcek pro run vrobu. Velk okna spojuj historii s modern dobou dlouhou tradici vrobn odbornosti s dnenm know-how. I kancelsk prostory v hornm pate budovy byly renovovny a doplnny prosvtlenou prezentan mstnost kter dokonale odpovd dnen reputaci znaky Hanhart. PIONEER 10 11 PIONEER Tyto hodinky vs o svm pvodu nenechaj na pochybch. Vechny modely kolekce PIONEER jsou svm provedenm a technikou zaloeny na dlouh tradici chronograf firmy Hanhart i kdy ji nov interpretuj. Tradici vyjaduj od zatku nezamniteln charakteristick prvky znaky typick proveden bicompax selnku erven tlatko zvten odstup mezi korunkou a hornm tlatkem podle modelu rhovan oton luneta s ervenm znaenm a koen psek se satnovanmi nty. Samozejmost jsou u tchto specializovanch hodinek maximln preciznost dokonal funknost a optimln itelnost. 12 PIONEER Produkteigenschaften r SteHt gednS der uHr t der nummer r SteHt gednS der uHr t der nummer HCHSTE FUNKTIONLITT UND LEICHTE BEDIENBARKEIT JE NACH MODELL GLATTE LNETTE ODER KANNELIERTE LNETTE MIT ROTER MARKIERUNG BICOMPAXES ZIFFERBLATT- DESIGN SUPER-LUMINOWA BESCHICHTUNG AUF ZIFFERN UND ZEIGER ASYMETRISCHER DRCKERVERSATZ ODER EIN-DRCKER-UMBAU HANDLICHE GROSSE KRONE ROTER DRCKER MIT KERAMIK- BERZUG BAND AUS FEINSTEM KALBSLEDER MIT NIETEN UND DORNSCHLIESSE ODER AUS EDELSTAHL MIT LNGENVERSTELLBARER FALTSCHLIESSE GESCHRAUBTER GEHUSEBODEN PIONEER Charakteristick prvky kolekce MAXIMLN FUNKNOST A SNADN OBSLUHA 13 ZEIGERN PODLE MODELU HLAD- K NEBO RHOVAN LUNETA S ERVENM ZNAENM SELNK V PROVEDEN BICOMPAX SLICE A RUIKY OPATEN LUMINISCENN VRSTVOU SUPER- LUMINOVA PSEK Z NEJJEMNJ TELEC KE S NTY A ZAJIOVACM TRNEM NEBO Z NEREZ OCELI S PODLN NASTAVITEL- NOU PEZKOU ASYMETRICK ODSA- ZEN TLATEK NEBO PROVEDEN S JEDNM TLATKEM VELK SNADNO UCHO- PITELN KORUNKA ERVEN TLATKO S KERAMICKM POTAHEM ROUBOVAC ZADN STRANA PLT 14 PIONEER TwinDicator 15 16 730.200-0110 730.210-0010 730.210-6428 730.200-6428 PIONEER TwinDicator STROJEK Automatick chronografov strojek HAN4011bicompax asymetrick uspodn tlatek 28 800 polovlnh 4 Hz 35 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka a 12hodinov potadlo na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. PL Nerez ocel erven tlatko hladk luneta velk korunka s hlubokou fazetkou konvexn safrov sklko s oboustrannou antireflexn pravou roubovac zadn strana plt prmr 45 mm vka 16 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Patinov bl nebo ern slice a ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Telec ke s nty hnd nebo ern pezka s trnem z nerez oceli -0111 hnd S -0110 hnd M -0112 hnd L -0011 ern S -0010 ern M -0012 ern L nebo nerezov s podln nastavitelnou pezkou z nerez oceli 17 PIONEER TwinDicator STROJEK Automatick chronografov strojek HAN4011bicompax asymetrick uspodn tlatek 28 800 polovlnh 4 Hz 35 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka a 12hodinov potadlo na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. PL Nerez ocel erven tlatko rhovan oboustrann oton luneta s ervenm znaenm velk korunka s hlubokou fazetkou konvexn safrov sklko s oboustrannou antireflexn pravou roubovac zadn strana plt prmr 45 mm vka 16 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Patinov bl nebo ern slice a ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Telec ke s nty hnd nebo ern pezka s trnem z nerez oceli -0111 hnd S -0110 hnd M -0112 hnd L -0011 ern S -0010 ern M -0012 ern L nebo nerezov s podln nastavitelnou pezkou z nerez oceli 731.200-0110 731.210-0010 731.210-6428 731.200-6428 18 19 20 PIONEER MonoScope 21 22 732.220-0110 732.210-0010 732.210-6428 732.220-6428 23 PIONEER MonoScope STROJEK Automatick chronografov strojek HAN4212 bi- compax vt odstup mezi korunkou a tlatkem a proveden s jednm tlatkem 28 800 polovlnh 4 Hz 31 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. PL Nerez ocel erven tlatko hladk luneta velk korunka s hlubokou fazetkou konvexn safrov sklko s oboustrannou antireflexn pravou roubovac zadn strana plt prmr 45 mm vka 16 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Patinov bl nebo ern slice a ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Telec ke s nty hnd nebo ern pezka s trnem z nerez oceli -0111 hnd S -0110 hnd M -0112 hnd L -0011 ern S -0010 ern M -0012 ern L nebo nerezov s podln nastavitelnou pezkou z nerez oceli 733.220-0110 733.210-0010 733.210-6428 733.220-6428 24 PIONEER MonoScope STROJEK Automatick chronografov strojek HAN4212 bi- compax vt odstup mezi korunkou a tlatkem a proveden s jednm tlatkem 28 800 polovlnh 4 Hz 31 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. PL Nerez ocel erven tlatko rhovan oboustrann oton luneta velk korunka s hlubokou fazetkou konvexn safrov sklko s oboustrannou antireflexn pravou roubovac zadn strana plt prmr 45 mm vka 16 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Patinov bl nebo ern slice a ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Telec ke s nty hnd nebo ern pezka s trnem z nerez oceli -0111 hnd S -0110 hnd M -0112 hnd L -0011 ern S -0010 ern M -0012 ern L nebo nerezov s podln nastavitelnou pezkou z nerez oceli 25 26 PIONEER TwinControl 27 28 720.200-0110 720.210-0010 720.210-6428 720.200-6428 29 PIONEER TwinControl STROJEK Automatick chronografov strojek HAN3809 bi- compax asymetrick uspodn tlatek 28 800 polovlnh 4 Hz 28 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. datumovka na pozici 6. hod. PL Nerez ocel erven tlatko hladk luneta velk korunka s hlubokou fazetkou konvexn safrov sklko s oboustrannou antireflexn pravou roubovac zadn strana plt prmr 42 mm vka 15 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Patinov bl nebo ern slice a ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Telec ke s nty hnd nebo ern pezka s trnem z nerez oceli -0111 hnd S -0110 hnd M -0112 hnd L -0011 ern S -0010 ern M -0012 ern L nebo nerezov s podln nastavitelnou pezkou z nerez oceli 721.200-0110 721.210-0010 721.210-6428 721.200-6428 30 PIONEER TwinControl STROJEK Automatick chronografov strojek HAN3809 bi- compax asymetrick uspodn tlatek 28 800 polovlnh 4 Hz 28 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. datumovka na pozici 6. hod. PL Nerez ocel erven tlatko rhovan oboustrann oton luneta velk korunka s hlubokou fazetkou konvexn safrov sklko s oboustrannou antireflexn pravou roubovac zadn strana plt prmr 42 mm vka 15 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Patinov bl nebo ern slice a ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Telec ke s nty hnd nebo ern pezka s trnem z nerez oceli -0111 hnd S -0110 hnd M -0112 hnd L -0011 ern S -0010 ern M -0012 ern L nebo nerezov s podln nastavitelnou pezkou z nerez oceli 31 32 PIONEER MonoControl 33 34 722.220-0110 722.210-0010 722.210-6428 722.220-6428 35 PIONEER MonoControl STROJEK Automatick chronografov strojek HAN3911 bicompax vt odstup mezi korunkou a tlatkem a proveden s jednm tlatkem 28 800 polovlnh 4 Hz 28 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. datumovka na pozici 6. hod. PL Nerez ocel erven tlatko hladk luneta velk korunka s hlubokou fazetkou konvexn safrov sklko s oboustrannou antireflexn pravou roubovac zadn strana plt prmr 42 mm vka 15 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Barva stbrn nebo ern slice a ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Telec ke s nty hnd nebo ern pezka s trnem z nerez oceli -0111 hnd S -0110 hnd M -0112 hnd L -0011 ern S -0010 ern M -0012 ern L nebo nerezov s podln nastavitelnou pezkou z nerez oceli 723.220-0110 723.210-0010 723.210-6428 723.200-6428 36 PIONEER MonoControl STROJEK Automatick chronografov strojek HAN3911 bi- compax vt odstup mezi korunkou a tlatkem a proveden s jednm tlatkem 28 800 polovlnh 4 Hz 28 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. datumovka na pozici 6. hod. PL Nerez ocel erven tlatko rhovan oboustrann oton luneta velk korunka s hlubokou fazetkou konvexn safrov sklko s oboustrannou antireflexn pravou roubovac zadn strana plt prmr 42 mm vka 15 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Barva stbrn nebo ern slice a ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Telec ke s nty hnd nebo ern pezka s trnem z nerez oceli -0111 hnd S -0110 hnd M -0112 hnd L -0011 ern S -0010 ern M -0012 ern L nebo nerezov s podln nastavitelnou pezkou z nerez oceli 37 38 714.200-0110 714.210-0010 714.210-6428 714.200-6428 PIONEER Mk I STROJEK Automatick chronografov strojek HAN3601 bicompax vt odstup mezi korunkou a tlatkem a proveden s jednm tlatkem 28 800 polovlnh 4 Hz 27 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. PL Nerez ocel erven tlatko rhovan oboustrann oton luneta velk korunka s hlubokou fazetkou konvexn safrov sklko s oboustrannou anti- reflexn pravou roubovac zadn strana plt prmr 40 mm vka 15 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Patinov bl nebo ern slice a ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Telec ke s nty hnd nebo ern pezka s trnem z nerez oceli -0111 hnd S -0110 hnd M -0112 hnd L -0011 ern S -0010 ern M -0012 ern L nebo nerezov s podln nastavitelnou pezkou z nerez oceli 39 40 716.200-0110 716.210-0010 716.210-6428 716.200-6428 41 PIONEER Mk II STROJEK Automatick chronografov strojek HAN3703 bicompax asymetrick uspodn tlatek 28 800 polovlnh 4 Hz 27 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. PL Nerez ocel erven tlatko rhovan oboustrann oton luneta velk korunka s hlubokou fazetkou konvexn safrov sklko s oboustrannou anti- reflexn pravou roubovac zadn strana plt prmr 40 mm vka 15 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Patinov bl nebo ern slice a ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Telec ke s nty hnd nebo ern pezka s trnem z nerez oceli -0111 hnd S -0110 hnd M -0112 hnd L -0011 ern S -0010 ern M -0012 ern L nebo nerezov s podln nastavitelnou pezkou z nerez oceli 42 712.200-0110 712.210-0110 712.210-6428 712.200-6428 43 PIONEER TachyTele STROJEK Automatick chronografov strojek HAN3703 bi- compax asymetrick uspodn tlatek 28 800 polovlnh 4 Hz 27 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. tachymetrick stupnice uprosted telemetrick stupnice po obvodu PL Nerez ocel erven tlatko rhovan oboustrann oton luneta s ervenm znaenm velk korunka s hlubokou fazetkou konvexn safrov sklko s oboustrannou antireflexn pravou roubovac zadn strana plt prmr 40 mm vka 15 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Patinov bl nebo ern slice a ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Telec ke s nty hnd nebo ern pezka s trnem z nerez oceli -0111 hnd S -0110 hnd M -0112 hnd L -0011 ern S -0010 ern M -0012 ern L nebo nerezov s podln nastavitelnou pezkou z nerez oceli 44 752.210-0110 752.210-6428 752.200-0110 752.200-6428 PIONEER Preventor9 STROJEK Automatick strojek HAN4112 s malou vteinovkou na pozici 9 hod. 28.800 polovlnh 4 Hz 30 kamen setrvank se skeletovanm logem Hanhart rezerva chodu min. 38 hodin FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hod. PL Nerez ocel konvexn safrov sklko s jednostran- nou antireflexn pravou roubovac zadn strana prmr 40 mm vka 1215 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Patinov bl nebo ern slice a ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Telec ke s nty hnd nebo ern pezka s trnem z nerez oceli -0111 hnd S -0110 hnd M -0112 hnd L -0011 ern S -0010 ern M -0012 ern L nebo nerezov s podln nastavitelnou pezkou z nerez oceli 45 46 PIONEER Stealth 1882 Limited Edition Tento chronograf s funkc flyback vydan v limitovan edici disponuje vedle potadla minut i potadlem hodin. Aby si ale zachoval typick vzhled typu bicompax bylo toto potadlo integrov- no do mal vteinovky. Jeho exkluzivn pebudovan automatick strojek navc umouje esteticky vyven umstn obou potadel na okraj puristickho selnku stejn jako tomu bylo u jeho legen- drnch pedobraz. 734.510-0010 735.510-0010 47 PIONEER Stealth 1882 Kad srie omezen na 130 kus STROJEK Automatick chronografov strojek HAN4312 bicompax asymetrick uspodn tlatek 28 800 polovlnh 4 Hz 34 kamen setrvank se skeletovanm logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Funkce flyback mal vteinovka a potadlo 12 hodin na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. tachymetrick stupnice po obvodu PL Nerez ocel potaen ernou vrstvou DLC erven tlatko hladk nebo rhovan oboustrann oton luneta s ervenm znaenm konvexn safrov sklko s oboustrannou antireflexn pra- vou roubovac zadn strana prmr 45 mm vka 16 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK ern slice ruiky potadla telemetrick a tachymetrick stupnice opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Telec ke s nty s ernm DLC potahem odn- mateln spodn psek z telec ke pezka s trnem z nerez oceli s ernm DLC potahem 48 RACEMASTER 49 50 RACEMASTER Jako prvn vrobce hodinek na celm svt pouv Hanhart na pl model Racemaster bezniklovou ocel kter se dky specilnmu zulechovacmu procesu vyznauje velmi vysokou tvrdost a s tm spojenou o vce ne 10 000 vylepenou odolnost vi pokrbn. Pouvn zulechovacho procesu pro oblast hodinek a perk je patentov chrnno pod znakou HDSpro. Dky inovativnmu zulechovacmu procesu zskv pl hodinek vce ne tikrt tvrd povrchovou strukturu. Ta zajiuje ve srovnn s dosud pouvanmi typy nerez oceli a vce ne 100nsobn vylepen odolnosti vi pokrbn kter se tedy zvila o vce ne 10 000. To znamen e i velmi namhan hodinky i po nkolikaletm noen vypadaj stle jako prvn den Vedle extrmn vysok odolnosti vi pokrbn se bezniklov ocel vyznauje tak velmi vysokou odolnost proti korozi kter je srovnateln s nejlepmi druhy nerez oceli. Protoe se pi naem zulechovacm procesu ocel nepotahuje zstv materil stle stejn na pohled i na dotyk a nedochz k odrn nanesen vrstvy. V neposledn ad bylo mon u tto oceli vypustit pidvn niklu a proto nemaj nae hodinkov plt HDSpro dn alergenn potencil. Modely PIONEER Racemaster GTF GT a GTM jsou prvn modely hodinek s plti z nerez oceli znaky HDSpro. 736.600-0010 738.630-0010 737.670-0010 51 RACEMASTER GT STROJEK Automatick chronografov strojek HAN4011 bicompax asymetrick uspodn tlatek 28 800 polovlnh 4 Hz 35 kamen setrvank se skeletovanm logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hod. FUNKCE Mal vteinovka a 12hodinov potadlo na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. tachymetrick stupnice PL Nerez ocel HDSpro erven tlatko konvexn safrov sklko s oboustrannou antireflexn pra- vou roubovac zadn strana s gravurou prmr 45 mm vka 16 mm vodotsn do 10 bar 100 m SELNK Antracitovbl slice a ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova vykl- dan znaky PSEK Telec ke v zvodnickm proveden pezka s trnem z nerez oceli. RACEMASTER GTF STROJEK Automatick chronografov strojek HAN4312 bicompax asymetrick uspodn tlatek 28 800 polovlnh 4 Hz 34 kamen setrvank se skeletovanm logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hod. FUNKCE Funkce flyback mal vteinovka a 12hodinov potadlo na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. tachymetrick stupnice PL Nerez ocel HDSpro erven tlatko konvexn safrov sklko s oboustrannou antireflexn pra- vou roubovac zadn strana s gravurou prmr 45 mm vka 16 mm vodotsn do 10 bar 100 m SELNK Antracitovoranov slice a ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova vykl- dan znaky PSEK Telec ke v zvodnickm proveden pezka s trnem z nerez oceli. RACEMASTER GTM STROJEK Automatick chronografov strojek HAN4212 bicompax vt odstup mezi korunkou a tlatkem a proveden s jednm tlatkem 28800 polovlnh 4 Hz 31 kamen setrvank se skeletovanm logem Hanhart rezerva chodu mi. 42 hod. FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. tachymetrick stupnice PL Nerez ocel HDSpro erven tlatko konvexn safrov sklko s oboustrannou antireflexn pra- vou roubovac zadn strana s gravurou prmr 45 mm vka 16 mm vodotsn do 10 bar 100 m SELNK Antracitovmodr slice a ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova vykl- dan znaky PSEK Telec ke v zvodnickm proveden pezka s trnem z nerez oceli. PIONEER RACEMASTER Kolekce psk Telec ke ern vetn pezky s trnem ka psku 21 mm MonoControl TwinControl Ref. . Veli- kost Dlka 9921.0011-02 S 105 65 mm 9921.0010-02 M 115 75 mm 9921.0012-02 L 125 85 mm ka psku 23 mm TwinDicator MonoScope Ref. . Veli- kost Dlka 9923.0011-02 S 105 65 mm 9923.0010-02 M 115 75 mm 9923.0012-02 L 125 85 mm ka psku 20 mm Mk I Mk II TachyTele Preventor9 Ref. . Veli- kost Dlka 9920.0011-02 S 105 65 mm 9920.0010-02 M 115 75 mm 9920.0012-02 L 125 85 mm Telec ke tmav hnd vetn pezky s trnem ka psku 21 mm MonoControl TwinControl Ref. . Veli- kost Dlka 9921.0111-02 S 105 65 mm 9921.0110-02 M 115 75 mm 9921.0112-02 L 125 85 mm ka psku 23 mm TwinDicator MonoScope Ref. . Veli- kost Dlka 9923.0111-02 S 105 65 mm 9923.0110-02 M 115 75 mm 9923.0112-02 L 125 85 mm ka psku 20 mm Mk I Mk II TachyTele Preventor9 Ref. . Veli- kost Dlka 9920.0111-02 S 105 65 mm 9920.0110-02 M 115 75 mm 9920.0112-02 L 125 85 mm Telec ke svtle hnd vetn pezky s trnem ka psku 21 mm MonoControl TwinControl Ref. . Veli- kost Dlka 9921.0211-02 S 105 65 mm 9921.0210-02 M 115 75 mm 9921.0212-02 L 125 85 mm ka psku 23 mm TwinDicator MonoScope Ref. . Veli- kost Dlka 9923.0211-02 S 105 65 mm 9923.0210-02 M 115 75 mm 9923.0212-02 L 125 85 mm ka psku 20 mm Mk I Mk II TachyTele Preventor9 Ref. . Veli- kost Dlka 9920.0211-02 S 105 65 mm 9920.0210-02 M 115 75 mm 9920.0212-02 L 125 85 mm 52 Telec ke ern s nty potaenmi DLC vetn pezky s trnem z nerez oceli potaen DLC ka psku 23 mm Stealth 1882 Limited Edition Ref. . Veli- kost Dlka 9923.0011-09 S 105 65 mm 9923.0010-09 M 115 75 mm 9923.0012-09 L 125 85 mm RACEMASTER Telec ke ern v zvodnickm proveden vetn nerezov pezky s trnem ka psku 23 mm RACEMASTER GTF GT GTM Ref. . Veli- kost Dlka 9923.0011-03 S 105 65 mm 9923.0010-03 M 115 75 mm 9923.0012-03 L 125 85 mm Variabiln ocelov psky s dlkov nastavitelnou pezkou ka psku 21 mm MonoControl TwinControl Ref. . Rozmry 9921.6428-69 180 21 mm ka psku 23 mm TwinDicator MonoScope Ref. . Rozmry 9923.6428-69 180 23 mm ka psku 20 mm Mk I Mk II TachyTele Ref. . Rozmry 9920.6428-64 180 20 mm ka psku 20 mm Preventor9 Ref. . Rozmry 9920.6428-69 180 20 mm Odnmateln spodn psky z telec ke ka psku 21 mm Ref. . Barva 9921.0099-01 ern 9921.0199-01 tmav hnd 9921.0299-01 svtle hnd ka psku 23 mm Ref. . Barva 9923.0099-01 ern 9923.0199-01 tmav hnd 9923.0299-01 svtle hnd ka psku 20 mm Ref. . Barva 9920.0099-01 ern 9920.0199-01 tmav hnd 9920.0299-01 svtle hnd 53 PRIMUS 54 55 56 PRIMUS Jako aktuln interpretace minulch chronograf Hanhart spojuje kolekce PRIMUS zdaile historick prvky s nejmodernj technikou a progresivnm designem. Modely Pilot Racer a Diver dokonale vyjaduj klovou dovednost firmy Hanhart kterou je vroba pesnch pstroj pro men asu ve vzduchu na zemi i ve vod. Zatmco model PRIMUS Pilot navazuje na legendrn leteck hodinky znaky Hanhart model PRIMUS Racer pedstavuje dlouholetou tradici firmy jako nejdleitjho vrobce runch stopek kter se pouvaly pi vech vznamnjch automobilovch zvodech. Model PRIMUS Diver si zskv pozornost dnench amatrskch plachta a potp stejn jako jeho pedchdci psobili na tehdej nmon dstojnky kte si je oblbili pro jejich snadnou obsluhu a vynikajc itelnost. Hier SteHt gedn zu der uH mit der numme PRIMUS Produkteigenschaften HCHSTE FUNKTIONLITT UND LEICHTE BEDIENBARKEIT KANNELIERTE LNETTE MIT ROTER MARKIERUNG BEI PRIMUS DIVER UNDIREKTIONALE DREHLNETTE BICOMPAXES ZIFFERBLATT- DESIGN KALENNDARIUM BER 6 UHR GROSSE VERSCHRAUBTE KRONE ROTER DRCKER ALU ELOXIERT BAND AUS FEINSTEM KALBSLEDER ODER VULKANISIERTEM KAUTSCHUK FALTSCHLIESSE MIT ROTER MARKIERUNG ALU ELOXIERT BOMBIERTES INNEN ENTSPIEGELTES SAPHIRGLAS GEHUSEBODEN MIT SAPHIRGLAS FLEXIBLE BAND- ANSTSSE JE NACH MODELL SUPER-LUMINOWA- BESCHICHTUNG AUF INDEXEN ZIFFERN ZEIGERN UND HILFSZIFFERNBLTTERN Charakteristick prvky kolekce PRIMUS MAXIMLN FUNKNOST A SNADN OBSLUHA HILFSZIFFERBLTTERN 57 RHOVAN LUNETA S ERVENM ZNAENM U MODELU PRIMUS DIVER LUNETA OTON JEDNM SMREM VYKLENUT SAFROV SKLKO S VNITN ANTIREFLEXN PRAVOU SELNK V PROVEDEN BICOMPAX DATUM NA POZICI 6 HODIN ZADN STRANA PLT SE SAFROVM SKLKEM PSEK Z NEJJEMNJ TELEC KE NEBO VULKANIZOVANHO KAUUKU PEZKA S ERVENM ZNAENM ELOXOVAN HLINK PODLE MODELU FLUORESCENN VRSTVA SUPER-LUMINOVA - NA ZNALCH SLICCH RUIKCH A PO- MOCNCH SELNCCH ERVEN TLATKO Z ELOXOVANHO HLINKU VELK ROUBOVAC KORUNKA PRUN CHYTY PSKU 58 PRIMUS Pilot Model PRIMUS Pilot je jakoto modern interpretace legendrnch le- teckch hodinek idelnm pesnm asomiem pro pouit ve vzduchu. ervenm tlatkem se hodinky Hanhart vyznauj od roku 1939 a jedn se o zetelnou reminiscenci na prvn leteck hodinky Hanhart chrnilo tehdej piloty ped nechtnm vynulovnm stopek. Protoe piloti ovldali korunku svch nramkovch hodinek v rukavicch musela bt co nejvt a dobe uchopiteln prv takov jako korunka hodinek PRIMUS Pilot. 59 60 740.210-0020 740.220-0020 740.510-0020 740.280-0120 PRIMUS Pilot STROJEK Automatick chronografov strojek HAN3809 bicompax 28 800 polovlnh 4 Hz 28 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hodin 30minutov potadlo na pozici 3 hodiny datumovka na pozici 6 hodin PL Nerez ocel nebo nerez ocel potaen ernou vrstvou ADCL erven tlatko z eloxovanho hlinku rhovan luneta s ervenm znaenm konvexn safrov sklko s jednostrannou antireflexn p- ravou roubovac zadn stran plt se safrovm sklkem roubovac korunka prun chyty psku prmr 44 mm vka 15 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Stbrn hnd nebo ern arabsk slice znaky a ruiky opaten fluorescenn vrstvou Super- LumiNova PSEK Telec ke pezka z nerez oceli s ervenm znaenm 61 62 OUTDOOR-LOOK Hanhart pedstavuje model PRIMUS De- sert Pilot inspirovan touhou po volnosti a dobrodrustv jeho uvolnn volnoasov vzhled podtrhuje nezvislost jeho nosite- le. Jeho masivn nerezov pl s prunmi chyty psku je matn tryskan co mu dv pirozen a zrove sportovn znak. 740.250-3720 PRIMUS Desert Pilot STROJEK Automatick chronografov strojek HAN3809 bicompax 28 800 polovlnh 4 Hz 28 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hodin 30minutov potadlo na pozici 3 hodiny datumovka na pozici 6 hodin PL Matn tryskan nerez ocel erven tlatko z eloxovanho hlinku rhovan luneta s ervenm znaenm konvexn safrov sklko s jednostrannou antire- flexn pravou roubovac zadn strana plt se safrovm sklkem roubovac korunka prun chyty psku prmr 44 mm vka 15 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Pskov barva arabsk slice znaky a ruiky opaten fluorescenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Textiln pezka z ervenm znaenm z tryskan nerez oceli 63 64 URBAN SURVIVOR Edice PRIMUS Survivor Pilot s mechanickm automatickm strojkem v designu inspirovanm Schwarzwaldem doprovz ty kte hledaj vyven ivotn styl mezi intenzivnm pra- covnm nasazenm a sportovnm volnm asem. Mstem kde erpaj nov sly a hledaj sami sebe je proda. Sportovn vzhled modelu PRIMUS Survivor Pilot dopluje robustn tex- tiln psek s praktickou ergonomickou pezkou z tryskan ne- rez oceli a vsazenm ervenm znaenm a s prunmi chyty kter majiteli poskytuj maximln komfort pi noen. 740.290-3820 PRIMUS Survivor Pilot STROJEK Automatick chronografov strojek HAN3809 bicompax 28 800 polovlnh 4 Hz 28 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hodin 30minutov potadlo na pozici 3 hodiny datumovka na pozici 6 hodin PL Matn tryskan nerez ocel erven tlatko z eloxovanho hlinku rhovan luneta s ervenm znaenm konvexn safrov sklko s jednostrannou antire- flexn pravou roubovac zadn strana plt se safrovm sklkem roubovac korunka prun chyty psku prmr 44 mm vka 15 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Bronzov zelen arabsk slice znaky a ruiky opaten fluorescenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Textiln pezka z ervenm znaenm z tryskan nerez oceli 65 66 PRIMUS Racer Model PRIMUS Racer vychz z dlouholet tradice firmy Hanhart jakoto nejdleitjho vrobce runch stopek. Dve poskytoval Hanhart stopky pro vznamn automobilov zvody. V lev ruce dreli rozhod koen psac desky a pravou rukou ovldali troje stopky Hanhart. Zvody rallye vetern se na stopky Hanhart spolhaj i dnes. Pro bezpen a jednoduch men mezias a konench as je na- prostou nutnost vysok funknost snadn obsluha a vborn itelnost. Na tchto maximech je zaloen i model Hanhart PRIMUS Racer. 67 68 741.210-0020 741.220-0020 741.510-1020 741.240-0020 69 PRIMUS Racer STROJEK Automatick chronografov strojek HAN3809 bicompax 28 800 polovlnh 4 Hz 28 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hodin 30minutov potadlo na pozici 3 hodiny datumovka na pozici 6 hodin PL Nerez ocel nebo nerez ocel potaen ernou vrstvou ADLC erven tlatko z eloxovanho hlinku rhovan luneta s vsazenm ervenm znaenm konvexn safrov sklko s jednostrannou antire- flexn pravou roubovac zadn strana plt se safrovm sklkem s vnitn antireflexn pravou roubovac korunka prun chyty psku prmr 44 mm vka 15 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Stbrn antracitov nebo ern letn vykl- dan arabsk slice a znaky ruiky opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Telec ke nebo vulkanizovan kauuk se zalitm logem Hanhart antialergick pezka se vsazenm ervenm znaenm eloxovan hlink z nerez oceli nebo nerez oceli potaen ernou vrstvou ADLC 70 PRIMUS Diver Dve dodval Hanhart nmonictvu chronografy jako jednotlatkov Kaliber 40 a stopky. I dnes nos nmon dstojnci majitel plachetnic a potpi hodinky Hanhart. Vrazn rhovan luneta modelu PRIMUS Diver kter pipomn prove- den historickch chronograf byla upravena na konkvn jednosmrn otonou lunetu se stupnic k vpotu doby potopen. Je mon j otet proti smru hodinovch ruiek a zaaretovat v minutovch krocch. Dky fluorescenn vrstv Super-LumiNova na slicch znakch ruikch a pomocnch selncch pro malou vteinovku a potadlo stopek jsou hodinky PRIMUS Diver dokonale iteln i za tmy. 71 72 742.210-1020 742.270-1320 742.510-1020 73 PRIMUS Diver STROJEK Automatick chronografov strojek HAN3809 bicompax 28 800 polovlnh 4 Hz 28 kamen setrvank s logem Hanhart rezerva chodu min. 42 hodin FUNKCE Mal vteinovka na pozici 9 hod. 30minutov potadlo na pozici 3 hod. datumovka na pozici 6 hod PL Nerez ocel nebo nerez ocel potaen ernou vrstvou ADLC erven tlatko z eloxovanho hlinku rhovan konkvn jednosmrn oton luneta s vsazenm ervenm znaenm konvexn safrov sklko s jednostrannou antireflexn pravou roubovac zadn strana plt se safrovm sklkem s vnitn antireflexn pravou roubovac korunka prun chyty psku prmr 44 mm vka 15 mm vodotsn do 10 bar100 m SELNK Modr nebo ern arabsk slice znaky ruiky pomocn selnky pro malou vteinovku a 30mi- nutov potadlo opaten luminiscenn vrstvou Super-LumiNova PSEK Vulkanizovan kauuk se zalitm logem Hanhart antialergick pezka se vsazenm ervenm znaenm eloxovan hlink z nerez oceli nebo nerez oceli potaen ernou vrstvou ADLC Kolekce psk PRIMUS Telec ke ern Tmav hnd Ref.. Ve l i - kost Dlka 9924.0121-05 S 95 75 mm 9924.0120-05 M 115 75 mm 9924.0122-05 L 115 95 mm Modr Ref.. Ve l i - kost Dlka 9924.0321-05 S 95 75 mm 9924.0320-05 M 115 75 mm 9924.0322-05 L 115 95 mm ern Ref.. Ve l i - kost Dlka 9924.0021-05 S 95 75 mm 9924.0020-05 M 115 75 mm 9924.0022-05 L 115 95 mm Telec ke tmav hnd Telec ke modr Telec ke bl Telec ke erven erven Ref.. Ve l i - kost Dlka 9924.0521-05 S 95 75 mm 9924.0520-05 M 115 75 mm Bl Ref.. Ve l i - kost Dlka 9924.0621-07 S 95 75 mm 9924.0620-07 M 115 75 mm 74 Kauuk ern Kauuk modr Kauuk hnd Kauuk bl ern Ref.. Veli- kost Dlka 9924.1020-32 M 105 70 mm 9924.1022-32 L 105 95 mm Hnd Ref.. Veli- kost Dlka 9924.1120-32 M 105 70 mm 9924.1122-32 L 105 95 mm Bl Ref.. Veli- kost Dlka 9924.1620-32 M 105 70 mm 9924.1622-32 L 105 95 mm Modr Ref.. Veli- kost Dlka 9924.1320-32 M 105 70 mm 9924.1322-32 L 105 95 mm 75 Pezky 9022.6920-64 Pezka nerez ocel 9022.7920-64 Pezka nerez ocel s povrchovou pravou DLC 9022.6920-63 Pezka nerez ocel otryskan Textiln pskov barva Pskov barva Ref.. Ve l i - kost Dlka 9924.3721-07 S 95 75 mm 9924.3720-07 M 115 75 mm 9924.7322-07 L 115 95 mm CLASSICTIMER 76 77 Klasick pitac stopky STROJEK Mechanick manufakturn strojek zarka kotvy 7 kamen FUNKCE Pitac stopky rozlien 15 sekundy 30minutov potadlo PL Chromovan mosaz letn erven komfortn tlatko minerln sklo prmr 55 mm chrnn proti rozstikovan vod Varianty selnk Obj. . ern 125.4001-90 Bov 125.3901-90 Pitac stopky s vlenou ruikou STROJEK Mechanick manufakturn strojek zarka kotvy 9 kamen FUNKCE Pitac stopky s vlenou ruikou rozlien 15 sekundy 30minutov potadlo PL Chromovan mosaz letn hladk luneta erven nulovac tlatko minerln sklo prmr 55 mm chrnn proti rozstikovan vod Varianty selnk Obj. . ern 135.4001-90 Bov 135.3901-90 Pitac stopky s vlenou ruikou a funkc flyback STROJEK Mechanick manufakturn strojek zarka kotvy 9 kamen FUNKCE Pitac stopky s vlenou ruikou funkce flyback rozlien 15 sekundy 30minutov potadlo PL Chromovan mosaz letn rhovan oton luneta s ervenm znaenm komfortn tlatko erven nulovac tlatko minerln sklo prmr 55 mm chrnn proti rozstikovan vod Varianty selnk Obj. . ern 135.4060-8E Bov 135.3960-8E 78 Pitac stopky MegaMinute s funkc flyback STROJEK Mechanick manufakturn strojek zarka kotvy 7 kamen FUNKCE Pitac stopky funkce flyback rozlien 15 vteiny velk peskakovac centrln minutov ruika s rozsahem 60 minut PL Chromovan mosaz letn hladk luneta nebo rhovan oton luneta s ervenm komfortnm tlatkem minerln sklo prmr 55 mm chrnn proti rozstikovan vod Varianty hladk luneta rhovan luneta selnk Obj. . selnk Obj. . ern 185.8701-9E ern 185.8760-8E Bov 185.8801-9E Bov 185.8860-8E Potadlo hodin na dlouh vzdlenosti STROJEK Mechanick manufakturn strojek zarka kotvy 11 kamen FUNKCE Rozlien 15 sekundy peskakovac minutov ruika ze stedu potadlo do 10 hodin PL Chromovan mosaz letn rhovan oton luneta s ervenm znaenm erven komfortn tlatko minerln sklo prmr 55 mm chrnn proti rozstikovan vod Varianty hladk luneta rhovan luneta selnk Obj. . selnk Obj. . ern 126.7201-90 ern 126.7260-80 Bov 126.7301-90 Bov 126.7360-80 79 Tachymaster 30 40 50 STROJEK Mechanick manufakturn strojek zarka kotvy 9 kamen FUNKCE Potadlo asu drhy pro rychlosti sek 30 40 nebo 50 kmh vlen ruika PL Chromovan mosaz letn oton luneta s ervenm znaenm ke korekci vzdlenost v metrech erven kom- fortn tlatko minerln sklo prmr 55 mm chrnn proti rozstikovan vod selnk Bov Varianty Oznaen Obj. . Tachymaster 30 135.2665-8T Tachymaster 40 135.2765-8T Tachymaster 50 135.2865-8T Drky na palubn desku Stopky a pstrojov asomie je mon v libovolnch kombinacch jednodue namon- tovat na palubn desku pomoc speciln vyrobenho drku. K pohodln manipulaci pi instalaci stopek do palubn desky a jejich odebrn slou inovativn technika slide- in zsuvn. Varianty Drk na Barva Obj. . 1 stopky letn nerez ocel 901.0101-90 2 stopky letn nerez ocel 901.0201-90 3 stopky letn nerez ocel 901.0301-90 2 stopky ern nerez ocel 901.0241-80 80 Stoln stojnkov sady Stoln stojnkov sady se skldaj ze stolnho stojnku drku na palubn desku na dvoje stopky a dvojch stopek. Stoln stojnkov sada II Skld se z pitacch stopek s vlenou ruikou a funkc flyback 135.4040-9E hodinek Board Time 850.4040-80 drku na palubn desku 901.0241-80 stojnku na stl 901.0271-90 190.0240-80 Stoln stojnkov sada I Skld se z pitacch stopek s vlenou ruikou a funkc flyback 135.4060-8E hodinek Board Time 850.4060-80 drku na palubn desku 901.0201-90 stojnku na stl 901.0271-90 190.0270-80 81 Koen psac podloka Exkluzivn umlouk potaen psac podloka nese charakteristick rysy firmy Hanhart. Soust je kvalitn kulikov pero umstn v drku. 901.0001-60 Varianty Stojnek na Barva Obj. . drk na 1 stopky koen ern 901.0171-90 drk na 2 stopky koen ern 901.0271-90 drk na 1 stopky koen hnd 901.0161-90 drk na 2 stopky koen hnd 901.0261-90 Stojnek na stl Na praktick stoln stojnek vyroben z masivn satnovan nerez oceli potaen k je mon pohodln umstit drky na palubn desku a v nich pslun stopky a hodinky. 82 www.hanhart.com Hanhart MSO s.r.o. Vstavit 67 170 00 Praha 7 T 420 283 852 301 M 420 777 162 537 e-mail infohanhart1882.cz